Metamorphosis

Metamorphosis

Parco Theater

Mirai Moriyama
Metamorphosis Full Cast
  • Mirai Moriyama Gregor Samsa
  • Toshiyuki Nagashima Mr Samsa
  • Seika Kuze Mrs Samsa
  • Honoka Greta
  • Kiichi Fukui Chief Clerk
  • Ichiro Maruomaru Lodger