Onegin

Onegin

Red Torch Theatre

Pavel Polyakov
Onegin Full Cast
  • Pavel Polyakov Onegin
  • Sergey Bogomolov Lensky
  • Valeriya Kruchinina Olga
  • Daria Yemelyanova Tatyana
  • Georgy Bolonev Zaretsky
  • Elena Zhdanova Nanny
  • Konstantin Kolesnik Tatyana's Husband
  • Irina Krivonos Ensemble
  • Linda Akhmetzyanova Ensemble
  • Daniil Lyapustin Ensemble